Úvod do kvantové mechaniky

Místo konání

Prezenční forma přednášky se koná

ve středu 15:40 v posluchárně F1, v areálu MFF Ke Karlovu 5

K přednášce existují materiály z ročníku 2021 ve formě videí ve stylu Khanacademy. K nalezení jsou na těchto stránkách. Kromě toho jsou k dispozici další videa na různá historická a praktická témata, která vznikla jako součást cvičení v roce 2020. Všichni studenti jsou též přizváni do teamu na MS Teams, kde naleznou pravidelné informace o průběhu přednášek, odkazy na videopřednášky a případné odkazy na další studijní materiály.

 

 

Literatura

Přednáška se neopírá o žádný konkrétní existující ucelený text, nicméně většinu jejího obsahu lze nalézt ve standardních učebnicích kvantové teorie, běžně dostupných v české kotlině. Níže uvádím několik z nich:

[1] Lubomír Skála, Úvod do kvantové mechaniky, Academia, Praha 2005

[2] Jaroslav Zamastil, Jakub Benda, Kvantová mechanika a elektrodynamika, Karolinum, Praha 2016

[3] Jan Klíma, Bedřich Velický, Kvantová mechanika I, II, Karolinum, Praha 2015, 2018

a další uvedené v SIS. Téměř kterákoliv úvodní učebnice kvantové mechaniky poslouží skoro stejně dobře.

 

Cvičení

Detailní informace o průběhu cvičení obdržíte od svých cvičících.

 

Podmínky zápočtu

Na konci semestru se bude konat standardní zápočtová písemka. Podmínky k získání zápočtu, které jsou uvedeny v SIS, se o tento předpoklad opírají. Praktické řešení příkladů na cvičení je velice důležitou podmínkou úspěšného absolvování předmětu.

 

Sylabus přednášky

Přednáška pokrývá následující témata (viz. sylabus v SIS)

1. Základní zákony kvantové mechaniky 
Základní postuláty kvantové mechaniky. Vlnová funkce, její vlastnosti a interpretace. Samosdružené operátory fyzikálních veličin, význam jejich vlastních čísel a vlastních funkcí. Redukce vlnové funkce

2. Schrödingerova rovnice 
Časová Schrödingerova rovnice. Nečasová Schrödingerova rovnice. Stacionární a nestacionární stavy. Rovnice kontinuity. Hustota toku pravděpodobnosti. 

3. Příklady řešení Schrödingerovy rovnice 
Volná částice. Normování na konečný objem. Normování na Diracovu delta-funkci. Částice v nekonečně hluboké potenciálové jámě. 

4. Relace neurčitosti 
Úvod k relacím neurčitosti. Obecné odvození relací neurčitosti. Příklady na relace neurčitosti.

5. Rozvinutí aparátu kvantové mechaniky 
Diracova symbolika. Časové derivace operátorů. Integrály pohybu. Přechod ke klasické mechanice. Heisenbergova reprezentace. Ehrenfestovy rovnice. 

6. Lineární harmonický oscilátor 
Energie a vlastní funkce. Řešení ve Fockově reprezentaci pomocí anihilačních a kreačních operátorů. Porovnání s klasickým oscilátorem.

7. Další problémy 
Částice v pravoúhlé potenciálové jámě konečné hloubky. Průchod potenciálovou bariérou a tunelový jev. Diskrétní a spojité spektrum energií. Částice ve sféricky symetrickém potenciálu.

8. Kvantování momentu hybnosti 
Vlastní čísla a vlastní funkce operátoru momentu hybnosti. 

9. Spin elektronu 
Postulát o spinu elektronu. Maticová reprezentace operátorů složek spinu (Pauliho matice). 

10. Vodíku podobný atom 
Separace pohybů elektronu a jádra. Schrödingerova rovnice pro pohyb elektronu - odvození radiální Schrödingerovy rovnice. Energie a vlastní funkce ve sférických souřadnicích. Bohrův poloměr (atomové jednotky). Diskrétní a spojité spektrum.

 

Další materiály: